Algemene voorwaarden 2017-10-24T12:54:29+00:00

Algemene voorwaarden Moreval & Overeenkomst Dropbox

januari 2017

Moreval B.V.

Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
t: +31 (0)70-2051000
e: info@moreval.com

KvK: 68408498
BTW: NL 857427544 B01

Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor de door Moreval aangeboden Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaat Moreval steeds uit van gebruik van zijn Diensten voor zakelijke / beroepsmatige doeleinden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvang Levering
Het moment waarop ten behoeve van de Klant handelingen worden verricht ten einde een Dienst te kunnen opleveren.

1.2 Aanvraag
Een verzoek door of voor de Klant, via een door Moreval aangegeven wijze, om een Abonnement /Licentie af te sluiten of om een Dienst te leveren.

1.3 Adres
Het door de Klant opgegeven adres waar de Moreval Dienst wordt geleverd.

1.4 Aanvullende Dienst
Elke bijkomende dienst, zoals verzekering, beveiliging of telefonie, ten aanzien waarvan een Abonnement / Licentie enkel mogelijk is

tezamen met een Abonnement / Licentie voor de hoofddienst.

1.5 Abonnement / Licentie
De overeenkomst tussen Moreval en de Klant op grond waarvan de Klant gerechtigd is gebruik te maken van een Moreval Dienst. Dit kan zowel een prepaid Dienst betreffen, waar de kosten voor gebruik van een Dienst vooraf betaald worden, als een postpaid Dienst, waar de kosten voor gebruik van een Dienst achteraf betaald worden.

1.6 Abonnements- / Licentiekosten
De al dan niet periodieke kosten die de Klant verschuldigd is voor het Abonnement / Licentie.

1.7 Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Moreval waarvan eventueel toepasselijke (aanvullende) actievoorwaarden en Gedragsregels deel uitmaken. Ook de specifieke algemene voorwaarden van door Moreval geleverde Diensten als bijv. Dropbox vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

1.8 Dienst
De al dan niet gezamenlijk aangeboden of afgenomen diensten als nader aangeduid op de website van Moreval en/of in de Overeenkomst tussen Moreval en Klant genoemd. Dit zijn onder andere Cloud Solutions, Connectivity Services, Adoptie Trainingen, Helpdesk en

Advies, dan wel het gebruik kunnen maken of afnemen van enige andere faciliteit als door Moreval aangeboden.

1.9 Fair Use
Het gebruik dat de Klant in redelijkheid van een Dienst mag maken.

1.10 Gedragsregels
De gedragsregels van Moreval die deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden. De Gedragsregels bevatten onder andere regels met betrekking tot Fair Use en privacy en zijn van toepassing op (het gebruik van) een Dienst.

1.11 Hardware
De hardware die door Moreval aan de Klant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Dienst, als vaste- of mobiele router, de daarbij behorende aanvullende onderdelen als SIM kaart, Software, oplaadsnoer, handleiding, verpakking, en dergelijke.

1.12 Moreval
Moreval B.V. en/of de door Moreval voor levering van een Dienst ingeschakelde toeleveranciers voor o.a. Software, Hardware, netwerk- en technische diensten en services als training en advies.
Moreval B.V. is gevestigd te Den Haag, Laan van Nieuw Oost Indië 28, 2593 BT.

1.13 Klant
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Moreval een Abonnement / Licentie heeft afgesloten of een product heeft gekocht of daartoe een Aanvraag heeft ingediend of heeft laten indienen.

1.14 Levering
Het aanvangsmoment waarop Moreval de Klant de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een Dienst.

1.15 Opzegtermijn
De periode die in acht genomen moet worden bij het opzeggen van een Abonnement/ Licentie. Tenzij wettelijk anders is bepaald, vangt deze periode aan na de minimumduur van het Abonnement / Licentie, of zoveel later als de opzegging door Moreval is ontvangen.

1.16 Overeenkomst
De overeenkomst tussen Moreval en de Klant, op basis waarvan de Klant gerechtigd is een Dienst te gebruiken. Op de Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.17 Persoonsgegeven
Een tot de Klant herleidbaar gegeven.

1.18 Schriftelijk
Door middel van een al dan niet digitaal document, ondertekend door Moreval en/of de Klant.

1.19 Software
De (cloud) software die door Moreval aan de Klant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Dienst, al dan niet in combinatie met de bijbehorende Hardware.

1.20 Toegangscode
Unieke login code en/of password die Moreval ter beschikking stelt aan de Klant om toegang te verkrijgen tot een Dienst, of die Klant zelf moet invoeren om zijn gegevens te beschermen.

1.21 Verhuur
De Overeenkomst tussen Moreval en de Klant waarop de Verhuurvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede de overeenkomst die zich als verhuur laat kwalificeren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Moreval ter zake van een Dienst, op alle rechtsbetrekkingen tussen Moreval en de Klant, verband houdend met of voortvloeiend uit het Abonnement / Licentie alsmede op overige rechtsbetrekkingen tussen Moreval en de Klant waarbij deze Algemene Voorwaarden door Moreval van toepassing zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk door Moreval anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Algemene Voorwaarden.

2.3 Moreval heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen kunnen eveneens ten aanzien van bestaande Diensten gelden. Moreval zal hierbij altijd het redelijk belang van de Klant in acht nemen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden treden in werking vier weken na bekendmaking op de website of op een ander tijdstip, zoals in de bekendmaking vermeld.

2.4 De geldende Algemene Voorwaarden zijn via www.moreval.com te raadplegen.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

2.5 Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan worden deze vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de strekking van de bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

2.6 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, wordt door Moreval uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Iedere communicatie tussen Moreval en de Klant kan Schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. De door Moreval al dan niet digitaal opgeslagen communicatie geldt als bewijs, tenzij de Klant bewijst dat dit niet de correcte versie is.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Voor een optimale service en dienstverlening informeert Moreval de Klant over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en Diensten die worden aangeboden door of in samenwerking met Moreval.

3.2 De Klant kan te allen tijde kosteloos schriftelijk of per e-mail Moreval verzoeken tot staking van het toezenden van deze informatie.

Artikel 4 – Aanbod en Aanvraag

4.1 Alle aanbiedingen van Moreval – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 Een Dienst wordt aangevraagd door middel van een Aanvraag via e-mail, fax, inschrijfformulier, online registratie, telefoon, het servicepunt, dan wel bij een winkel of op enig andere door Moreval aangegeven wijze.

4.3 Rechtspersonen dienen bij Aanvraag van een Dienst desgevraagd gelijktijdig een recent uittreksel van de inschrijving(en) bij de Kamer

van Koophandel aan Moreval toe te zenden. De Aanvraag dient en wordt geacht gedaan te zijn door een daartoe (statutair) bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Indien Moreval geen uittreksel ontvangt, kan de Aanvraag geacht wordt mede gedaan te zijn op naam en voor rekening van de bevoegde vertegenwoordiger. In geval van faillissement van de rechtspersoon gaan de Abonnements- / Licentieverplichtingen over op de bevoegde vertegenwoordiger.

4.4 Bij Aanvraag van een Dienst door een rechtspersoon dan wel natuurlijke-persoon behoudt Moreval zich het recht voor de kredietwaardigheid van deze te laten beoordelen. Bij een negatieve credit score is Moreval gerechtigd aanvullende eisen met betrekking tot betaling te stellen.

4.5 Moreval behoudt zich het recht voor een Aanvraag te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk Schriftelijk zal worden medegedeeld.

4.6 De Klant staat er steeds voor in dat hij alle door Moreval gevraagde informatie compleet en naar waarheid heeft verstrekt. Op verzoek van Moreval toont hij een geldig en op hem betrekking hebbend legitimatiebewijs.

Artikel 5 – Totstandkoming

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op de

bevestigingsdatum van de Aanvraag door Moreval aan de Klant dan wel bij gebreke daarvan op het moment van de Aanvang Levering van een Dienst.

5.2 Indien de Klant aan alle voorwaarden heeft voldaan, dan zal Moreval zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst zorgdragen voor toegang van de Klant tot een Dienst. Echter, de leveringsdatum is indicatief en wordt niet gegarandeerd.

5.3 Om logistieke, technische of andere redenen kan de Levering tijdelijk worden vertraagd. In geval van een dergelijke tijdelijke vertraging is Moreval gerechtigd om conform artikel 14 zijn verplichtingen Moreval voor een overeenkomstige duur op te schorten.

Artikel 6 – Duur en Beëindiging van een Dienst

6.1 Duur en beëindiging

6.1.a Een Dienst wordt afgenomen voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, met een minimumduur van een dag, eindigend op de laatste dag van de maand waarin de minimumduur is verstreken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De minimumduur vangt aan bij Levering van een Dienst.

6.1.b Na afloop van de minimumduur wordt een zakelijke Abonnement / Licentie van rechtswege voor een minimumduur van telkens een zelfde

minimumduur verlengd en consumenten Abonnement / Licentie omgezet in een Abonnement / Licentie voor onbepaalde duur, tenzij de Klant met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden opzegt.

6.1.c Indien sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in art. 7.46a van het Burgerlijk Wetboek, kan de Klant binnen 7 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst de Dienst via de op de website aangegeven wijze annuleren. Voorwaarden voor annulering zijn dat de Klant niet akkoord is gegaan met de directe verrichting van een Dienst en een Dienst nog niet op enigerlei wijze door de Klant in gebruik is genomen of is geactiveerd. Moreval is gerechtigd om eventuele kosten aan de Klant te berekenen.

6.1.d De Klant is, net als Moreval, gerechtigd het Abonnement / Licentie op te zeggen met in achtneming van de Opzegtermijn. Tenzij wettelijk anders bepaald, vangt de Opzegtermijn aan na afloop van de minimumduur, of bij een Abonnement / Licentie voor onbepaalde tijd, nadat de opzegging door Moreval is ontvangen. Voor zakelijke Abonnementen / Licenties bedraagt de opzegtermijn 3 maanden, voor een Abonnement / Licentie voor consumenten bedraagt de opzegtermijn 1 maand, tenzij schriftelijk anders bepaald. Het Abonnement / Licentie loopt altijd door tot en met de laatste

dag van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een back-up van zijn opgeslagen gegevens.

Opzegging dient telefonisch via het daartoe op de website gepubliceerde telefoonnummer te geschieden. Tevens kan een opzegging Schriftelijk en ondertekend gedaan worden.

Indien de Klant zijn Abonnement / Licentie opzegt dan dienen eventuele lopende Aanvullende Diensten afgekocht te worden. De resterende Abonnements- / Licentiekosten worden door middel van een eindafrekening al dan niet automatisch geïncasseerd.

6.1.e De Klant kan het Abonnement / Licentie enkel opzeggen onder voorwaarde dat alle facturen zijn voldaan of dat er tussen de Klant en Moreval een betalingsregeling is getroffen.

6.1.f De Klant heeft in geval van een prijsverhoging van Abonnements- / Licentiekosten 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om zijn Abonnement / Licentie op te zeggen. Uitzondering hierop is een jaarlijkse prijsaanpassing van tarieven op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. Na de periode van 30 dagen wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

6.1.g Indien het Abonnement / Licentie voortijdig, zonder grond daartoe, door de Klant beëindigd wordt, dan wel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Klant eindigt voor afloop van de (minimum)duur van het Abonnement / Licentie, is de Klant gehouden de voor een Dienst verschuldigde kosten over de gehele resterende duur te voldoen.

6.2 Beëindiging door Moreval, blokkering

6.2.a Moreval is gerechtigd een Abonnement / Licentie te beëindigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit, indien is gebleken dat levering van een Dienst (redelijkerwijs) niet mogelijk (te achten) is als gevolg van technische of andere belemmeringen.

6.2.b Moreval is gerechtigd een Abonnement / Licentie qua einddatum gelijk te laten eindigen als eerder afgesloten Abonnementen / Licenties. Restitutie aan Klant van eventueel vooruitbetaalde kosten vindt dan plaats binnen 30 dagen.

6.2.c Moreval is gerechtigd een Dienst per direct te blokkeren, op te schorten of het Abonnement / Licentie en andere Overeenkomsten na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de Klant enige verplichting uit de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden,

daaronder expliciet begrepen de Gedragsregels, niet nakomt.

6.2.d Moreval is gerechtigd, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit, het Abonnement / Licentie en andere Overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, een Dienst te staken dan wel op te schorten in het geval dat aannemelijk is dat de Klant:

 •   Een Abonnement / Licentie onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft nagelaten (tijdig) juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven aan Moreval met het oogmerk te frauderen;
 •   handelt in strijd met de wet of goede zeden of schade toebrengt aan een ander;
 •   niet aan de uit de Dienst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de beëindiging niet rechtvaardigt;
 •   misbruik maakt van een Dienst.6.2.e Indien een Dienst wegens een van de redenen genoemd in artikel 6.2.c of 6.2.d wordt beëindigd, berekent Moreval afsluitkosten alsmede de resterende kosten door aan de Klant.

6.2.e Indien Moreval als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Klant de toegang tot een Dienst (tijdelijk) blokkeert, is de Klant niettemin gehouden de voor een Dienst verschuldigde kosten te voldoen gedurende de periode van deze blokkering.

6.2.f Indien de Klant meerdere diensten of producten van Moreval afneemt, dan worden deze gezamenlijk op een factuur in rekening gebracht. Moreval is derhalve gerechtigd om indien de Klant zijn factuur (gedeeltelijk) niet tijdig voldoet alle Moreval Diensten te blokkeren.

Artikel 7 – Een Dienst

7.1 Voor zover van toepassing op een Dienst, spant Moreval zich naar zijn beste vermogen in deze Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen.

7.2 Moreval spant zich naar beste vermogen in om steeds een (cloud) Dienst van optimale kwaliteit te leveren. Dit is onder andere afhankelijk van de dekking en kwaliteit van het mobiele netwerk waar Moreval op dat moment op die locatie gebruik van maakt, en de verbinding met de (cloud) servers, waarover de Software beschikbaar wordt gemaakt. Moreval kan de kwaliteit van een Dienst en de gekozen snelheid nooit garanderen.

7.3 De Klant draagt zelf zorg voor het

beschikken over en het deugdelijk geïnstalleerd hebben van alle voor het gebruik van een Dienst benodigde Software, Hardware, randapparatuur etc.

7.4 Onder andere ten behoeve van de veiligheid, gegevensbescherming, interoperabiliteit, netintegriteit of veranderende wetgeving, is Moreval gerechtigd veranderingen in of aan een Dienst aan te brengen maar houdt hierbij zo veel mogelijk rekening met de redelijke belangen van de Klant. Zo nodig, en indien mogelijk, zal Moreval de Klant tijdig op de hoogte stellen middels publicatie op de website, per e-mail of per brief. Moreval is onder meer gerechtigd om (tijdelijk)

 toegang tot (onderdelen van) een Dienst en/of (onderdelen van) zijn systeem en/of interfaces te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken,

 procedurele en technische wijzigingen op een Dienst (zoals de wijziging van het Netwerk waarover een Dienst geleverd wordt) en/of Toegangscodes door te voeren,

 toegang tot het account van de Klant te blokkeren of het gebruik te beperken,
 Toegangscodes en het e-mail adres of

het (vaste) IP adres te wijzigen.

7.5 Moreval is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van enige in dit artikel

genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

Artikel 8 – Aanvullende Diensten

8.1 Alle door Moreval toepasselijk verklaarde Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Aanvullende Diensten. Voor zover er in dit artikel van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleert dit artikel.

8.2 Aanvullende Diensten kunnen worden aangevraagd tegelijkertijd met de aanvraag van een Abonnement / Licentie op de hoofddienst of gedurende de looptijd van een Abonnement / Licentie via het servicepunt of via het webformulier.

8.3 Bij Aanvragen via het servicepunt gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de directe levering van de Aanvullende Dienst, zodat het niet mogelijk is om te annuleren.

8.4 Een Abonnement / Licentie op een Aanvullende Dienst wordt (conform artikel 6.1.a) afgenomen voor een minimumduur van 3 en maximaal 24 maanden eindigend op de laatste dag van de maand waarin de minimumduur is verstreken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De minimumduur vangt aan bij Levering van een Dienst.

8.5 Alle Aanvullende Diensten kunnen slechts geleverd worden in combinatie met een Abonnement / Licentie op de hoofddienst. Indien het Abonnement / Licentie voor de hoofddienst voor het verstrijken van de minimum contractduur van de Aanvullende Dienst op initiatief van de Klant eindigt, dan blijft de Klant de resterende Abonnements- / Licentiekosten voor de Aanvullende Dienst verschuldigd.

Artikel 9 – Hardware en Hardware garantie

9.1 Moreval behoudt het eigendom van de Hardware, totdat deze door de Klant volledig is betaald.

9.2 De Hardware leverancier geeft 12 maanden garantie op de geleverde Hardware, tenzij anders bepaald. Deze termijn vangt aan op het moment van levering van Hardware aan de Klant. De garantie geldt uiteraard niet voor schade van buitenaf, als valschade of waterschade. Ook vervalt de garantie indien zelf wijzigingen in de Software of Hardware zijn aangebracht.

9.3 Bij een mogelijk probleem met de Hardware, neemt de Klant altijd contact op met de Klantenservice, die de Klant een RMA nummer geeft, dat nodig is om de Hardware ter onderzoek op te kunnen sturen. Het risico voor niet-ontvangst ligt bij het opsturen van de Hardware bij de Klant. Bij retourzending ligt het

risico bij Moreval.

9.4 Moreval draagt de kosten van verzenden, onderzoek, vervanging, reparatie en retourneren van de Hardware indien een defect geconstateerd wordt dat onder de garantie valt. De kosten voor eventueel aangetekend opsturen liggen bij de Klant en worden niet vergoed.

9.5 Indien er geen defect aan de Hardware geconstateerd wordt of indien er een defect geconstateerd wordt dat niet onder de garantie valt, dan is Moreval gerechtigd de kosten voor verzenden, onderzoek, vervanging en reparatie van de Hardware bij de Klant in rekening te brengen. De kosten zijn vermeld op het tarievenoverzicht en worden via eenmalige incasso in rekening gebracht.

9.6 Verhuur

9.6a Er is sprake van Verhuur van Hardware indien er een overeenkomst tot Verhuur tussen Moreval en de Klant is afgesloten, of de overeenkomst zich als verhuur laat kwalificeren. 9.6b Specifieke voorwaarden met betrekking tot Verhuur zijn geregeld in de Verhuurovereenkomst van Moreval.

Artikel 10 – Gebruik van een Moreval Dienst

10.1 De Klant is gehouden redelijke instructies van Moreval ten aanzien van het gebruik van een Moreval Dienst op te volgen. De Klant is

gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, de geldende fatsoensnormen en zich jegens Moreval en overige gebruikers van het internet en de cloud te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Klant verwacht mag worden.

10.2 Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet of de cloud hindert of het overige gebruik van een Dienst nadelig beïnvloedt, ofwel ten gevolge hebben dat netwerken, infrastructuren of systemen van anderen onevenredig worden belast.

10.3 De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van een Dienst, daaronder begrepen ieder gebruik van de Toegangscode, ook indien anderen daarbij betrokken zijn.

10.4 Het is de Klant niet toegestaan de door of via Moreval ter beschikking gestelde Hardware, Software en/of overige door Moreval geboden voorzieningen te gebruiken om:

 •   onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken
 •   computersystemen van derden, en/of verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken,

 bestanden, apparatuur en/of programmatuur te beschadigen of onbevoegd te gebruiken.

Daarnaast is het de Klant niet toegestaan met gebruikmaking van de Hardware, Software en/of overige door Moreval geboden voorzieningen of Diensten onrechtmatig te handelen jegens een ander, te handelen in strijd met de wet, het recht, de goede zeden, de openbare orde, de Moreval Gedragsregels en/of de wereldwijd gangbare gedragsregels voor het gebruik van het internet of de cloud.

10.5 Het is de Klant niet toegestaan niet door Moreval goedgekeurde Hardware, Software of andere voorzieningen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot een Dienst. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in enige door of via Moreval goedgekeurde Hardware, Software en/of andere voorzieningen.

10.6 Het is de Klant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moreval, (onderdelen van) Hardware, waaronder in het bijzonder de SIM kaart, te verwijderen en/of op enigerlei wijze te verbinden met Hardware die niet door Moreval is geleverd.

10.7 De Klant zorgt voor een toereikende beveiliging van zijn Hardware, Software en andere onderdelen van de afgenomen Dienst,

die steeds voldoet aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek. De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim.

10.8 Indien Moreval constateert of redelijkerwijs vermoedt dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen genoemd in artikel 10, is Moreval gerechtigd hem (tijdelijk) de toegang tot een Dienst te ontzeggen, de Dienst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

10.9 Datagebruik

10.9a Moreval hanteert voor zijn Diensten een Fair Use policy. Deze houdt onder andere in dat Moreval gerechtigd is de Klant zonder voorafgaand contact te beperken in het gebruik van een Dienst, bijvoorbeeld wanneer het vermoedt dat er sprake van misbruik is, of de kosten voor het datagebruik of dataopslag zo hoog oplopen, dat Moreval reden heeft te vermoeden dat hierdoor betalingsproblemen bij de Klant kunnen ontstaan. Zolang er echter sprake is van een redelijke hoeveelheid dataverkeer of dataopslag, zal Moreval hiertoe niet overgaan. De redelijke hoeveelheid

dataverkeer of dataopslag is mede afhankelijk gesteld van gemiddeld gebruik door Klanten van de betreffende Dienst.

10.10 Moreval is nadrukkelijk niet gehouden, maar uitsluitend gerechtigd, tot ingrijpen bij de Klant bij overtreding van de Fair Use Policy. De Klant is in alle gevallen gehouden de kosten van het datagebruik te betalen.

10.11 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, vervalt een (deels) niet- gebruikte datategoed bij de verstrijken van de overeengekomen Abonnements- / Licentieperiode waarbij dit datategoed wordt toegekend. Voor tijdsgebonden datategoeden wordt steeds aansluiting gezocht bij de kalender.

10.12 De administratie van Moreval levert geldend bewijs met betrekking tot het gebruik van data, behoudens tegenbewijs van de Klant.

Artikel 11 – Prijzen en tarieven

11.1 Moreval brengt de bij de Aanvraag of bij de wijziging van het Abonnement conform artikel 13 overeengekomen bedragen in rekening zoals kosten voor Hardware, (her)verzending, aansluiting, eventuele installatie, Abonnement / Licentie en gebruik, alsmede eventuele verwijderingsbijdragen. De kosten zijn te vinden op de Moreval website.

11.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Moreval gehanteerde prijzen exclusief BTW voor de zakelijke Klant, inclusief BTW voor de particuliere Klant, en exclusief eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

11.3 De Abonnements- / Licentiekosten zijn verschuldigd vanaf Levering van een Dienst. Indien de Levering wordt verhinderd door aan de Klant toerekenbare of voor zijn risico komende omstandigheden, gaat een Abonnement / Licentie in op de datum waarop Levering zou hebben kunnen plaatsvinden. Abonnements- /Licentiekosten lopen door tot het einde van de maand waarin de Opzegtermijn eindigt, tenzij anders bepaald.

11.4 Moreval is gerechtigd de voor de Moreval Dienst of het Abonnement / Licentie gehanteerde tarieven te wijzigen, onder meer indien de kosten die Moreval moet maken in het kader van zijn dienstverlening stijgen, of de toeleverancier van de Diensten die Moreval aanbiedt zijn prijzen verhoogt. Moreval zal door middel van publicatie op zijn website de Klant zo mogelijk ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte stellen van een tariefswijziging.

Artikel 12 – Facturatie en betaling

12.1 Het elektronische factuuroverzicht wordt verzonden naar het laatst bij Moreval bekende

mailadres van Klant, en eventueel op een ander door de Klant daartoe verstrekt mail adres.

12.2 Betaling Abonnements- Licentiekosten en andere kosten

12.2.a De door de Klant verschuldigde maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige Abonnements- / Licentiekosten of andere kosten mogen door Moreval voorafgaand aan iedere maand in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.

12.2.b Betaling vindt plaats door automatische incasso van de door de Klant op het bij de aanvraag aangegeven bank- of girorekening, waarvoor de Klant Moreval heeft gemachtigd, door directe betaling door de Klant en bij betaling achteraf, door betaling binnen 21 dagen na factuurdatum.

12.2.c De Klant draagt telkens zorg voor tijdige betaling van de kosten van de afgenomen Dienst. Indien door middel van de automatische incasso het aan Moreval verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient de Klant onverwijld op andere wijze zorg voor betaling zorg te dragen. Moreval kan naast de verschuldigde bedragen kosten in rekening brengen tot een maximum van € 150, – per keer dat:

a. een afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken;

b. er onvoldoende saldo aanwezig blijkt te zijn bij uitoefening van de machtiging;
c. een geïncasseerde betaling ten onrechte blijkt te zijn gestorneerd;
d. de Klant ondanks herhaald verzoek een opeisbare factuur niet betaald heeft.

12.2.d Binnen 21 dagen na factuurdatum dienen de Abonnements- / Licentiekosten en eventueel overige voor een Dienst verschuldigde en gefactureerde kosten aan Moreval te zijn betaald.

12.2.e De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12.2.f Wordt binnen bovengenoemde termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Betaling dient door de Klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt.

12.2.g Is de Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging

van voldoening voor zijn rekening, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50, – , met dien verstande dat Moreval het recht behoudt de werkelijk gemaakte incassokosten op de Klant te verhalen.

12.2.h Indien de Klant ter incasso wordt overgedragen aan een incassobureau, betaalt de Klant altijd de volledige her-aansluitkosten, dan wel de volledige afsluitkosten, vermeerderd met de overige kosten, waaronder die vermeld in lid 12.2.g.

12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de door Moreval in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 dagen na de afschrijving schriftelijk aan Moreval kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met het in rekening gebrachte bedrag.

Artikel 13 – Wijziging gegevens of Abonnement

13.1 De Klant is gehouden van iedere aanstaande (factuur-) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan Moreval. Voor correspondentie volstaat het dat Moreval zich tot de Klant richt via de laatstelijk door de Klant bij Moreval bekend gemaakte adresgegevens.

13.2 Wijziging Abonnement / Licentie

13.2.a Indien de Klant voor Aanvang Levering van een Dienst zijn Aanvraag terugtrekt, hierop wijzigingen aan wil brengen of zijn Abonnement / Licentie beëindigt, is Moreval gerechtigd eventuele administratiekosten en/of annuleringskosten aan de Klant door te berekenen met uitzondering van de annulering conform artikel 6.1.c.

13.2.b Indien de Klant van Abonnement / Licentie wil veranderen, kan hij hiertoe per webformulier of per e-mail een verzoek indienen bij Moreval. Tevens kan dit verzoek telefonisch naar aanleiding van een retentie aanbieding bij het telefonisch opzeggen ingediend worden. Moreval is gerechtigd redelijke kosten voor de wijziging in rekening te brengen. De wijziging gaat in op de bevestigingsdatum van de aanvraag door Moreval aan de Klant dan wel op een ander door Moreval aangegeven tijdstip.

13.2.c Bij een wijziging naar een ander Abonnement / Licentie nadat het bestaande Abonnement / Licentie op grond van artikel 6.1.a van rechtswege automatisch is verlengd danwel waarvan de minimumduur zoals bedoeld in artikel 6.1.b is verstreken, is het mogelijk om over te stappen naar de meest actuele Abonnementen / Licentie met de daarbij behorende tarieven. Bij deze overstap

gaat opnieuw een minimale contractduur in, met daarna een Opzegtermijn van een maand. Bij de Aanvraag voor de wijziging naar een ander Abonnement gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de directe verwerking van deze Aanvraag danwel met de directe levering van een Dienst, zodat het niet mogelijk is om het Abonnement / Licentie te annuleren.

13.3 Overdracht

13.3.a De Klant is niet gerechtigd om zonder toestemming van Moreval rechten en plichten ingevolge het Abonnement / Licentie over te dragen aan een derde partij. Moreval is gerechtigd redelijke kosten voor een overdracht in rekening te brengen. Een verzoek tot overdracht wordt schriftelijk en ondertekend door de Klant en de derde ingediend.

13.3.b De Klant is zonder toestemming van Moreval niet gerechtigd tot onderverhuur van enig onderdeel van een Dienst.

13.4 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor branche relevant gerechtelijke uitspraak Moreval noodzaakt tot het veranderen van het Abonnement / Licentie en/of een Dienst, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

13.5 Moreval kan de rechten en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst door een derde laten uitoefenen dan wel laten verrichten.

13.6 Moreval mag de Overeenkomst en / of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen in verband met een overdracht van onderneming.

13.6 Technische wijzigingen

13.6.a Moreval adviseert te allen tijde gebruik te maken van door Moreval goedgekeurde Hardware en Software en de technische adviezen van Moreval op te volgen.

13.6.b Het leveren van een Dienst is mogelijk op basis van nauwkeurig op elkaar afgestemde technische instellingen, onder meer binnen de cloud, het mobiele netwerk, de router, Software en l SIM kaart.

13.6.c Indien op initiatief of door handelen van de Klant een wijziging in de technische infrastructuur plaatsvindt, dan kan naar aanleiding daarvan Moreval genoodzaakt zijn om aanpassingen te verrichten ten einde een Dienst te kunnen blijven leveren. Indien als gevolg van de wijziging in de infrastructuur het verrichten van een Dienst niet meer mogelijk is dan is Moreval gerechtigd het Abonnement / Licentie te beëindigen. In beide gevallen is

Moreval gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 In geval van een niet aan Moreval toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van het Abonnement / Licentie of andere Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de verplichtingen van Moreval opgeschort.

14.2 Als niet aan Moreval toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt

 storingen in de servers waarmee de Software beschikbaar wordt gesteld;

 storingen in het internet, waarover een Dienst wordt aangeboden;

 storingen in de verbindingen met het mobiele netwerk en/of het (tijdelijk) ontbreken van dekking van het mobiele netwerk;

 overige storingen in de systemen benodigd voor het leveren van een Dienst;

 tekortkomingen door toeleveranciers van Moreval;

 andere omstandigheden die buiten de macht van Moreval liggen of redelijkerwijs voor hem niet voorzienbaar zijn.

14.3 Moreval is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem toerekenbaar zijn.

14.4 Wanneer Moreval wegens een niet- toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan drie maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Moreval als de Klant bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. De Klant dient Moreval dan wel alle mogelijkheid gegeven te hebben tot herstel van het functioneren.

14.5 Indien de Klant geen gebruik kan maken van een Dienst door een niet-toerekenbare tekortkoming van Moreval, komt hem geen beroep toe op inhouding, korting of compensatie.

Artikel 15- Aansprakelijkheid Moreval

15.1 Moreval is uitsluitend aansprakelijk voor zover bepaald bij deze Overeenkomst of in de wet bepaald. Het bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen in deze Overeenkomst mede ten behoeve van zijn toeleveranciers, onderaannemers en diegene voor wie Moreval aansprakelijk gesteld mag worden.

15.1 Moreval neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten

behoeve van de veiligheid en beveiliging van zijn systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan.

15.2 De Klant is zich er van bewust dat het gebruik van het internet, de cloud, het digitaal en/of elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie risico’s met zich mee brengt op het gebied van behoud en beveiliging van data. Gelet op deze risico’s kan Moreval de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie nooit volledig garanderen.

15.3 Moreval is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Moreval gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het mobiele internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant.

15.4 Moreval is verder niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van Moreval jegens de

Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Moreval. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Moreval voor de geleverde Dienst heeft ontvangen, met een maximum van € 10.000, -. Indien ten gevolge van één gebeurtenis meer dan één vordering tegen Moreval ontstaat en de gezamenlijke vorderingen bovengenoemd maximum te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

15.5 Hoewel Moreval zich inspant om de kwaliteit te waarborgen van de voor toegang tot de Moreval Dienst en/of internet benodigde Software, Hardware en randapparatuur, is het gebruik hiervan volledig voor risico van de Klant. Moreval is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet naar behoren functioneren van bovengenoemde zaken dan wel het niet gebruik kunnen maken van een Dienst. De Klant komt in ieder geval geen beroep toe op inhouding, korting of compensatie op de Abonnements- / Licentiekosten.

15.6 Hoewel Moreval zich inspant voor de kwaliteit van de toelevering van netwerk- en technische diensten, is Moreval niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet naar behoren functioneren dan wel het niet gebruik kunnen maken van een

Dienst. De Klant komt in ieder geval geen beroep toe op inhouding, korting of compensatie op de Abonnementskosten.

15.7 Moreval is niet aansprakelijk voor het niet- functioneren van alarmsystemen, domotica of andere systemen, waarmee een Dienst is gecombineerd.

15.8 De Klant is gehouden eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van € 25, -··15.9 De Klant dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 45 dagen na het ontstaan of nadat hij redelijkerwijs met de schade bekend had behoren te zijn, per aangetekend schrijven bij Moreval te melden.

15.10 De Klant vrijwaart Moreval en stelt Moreval schadeloos voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van een Dienst door de Klant en/of onvoldoende naleving door de Klant van enige verplichting jegens Moreval, al of niet voortvloeiend uit deze Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid Klant

16.1 De Klant is aansprakelijk tegenover Moreval voor schade, veroorzaakt door het in strijd handelen met enig beding van de Algemene Voorwaarden, of enige andere tussen Moreval en de Klant gesloten Overeenkomst),

dan wel strijd met wettelijke bepalingen of wederrechtelijk gedrag. Schade hierdoor zal door Moreval op de Klant kunnen worden verhaald.

16.2 Onder schade als bedoeld in artikel 16.1 valt eveneens schade als gevolg van een defect, verlies of beschadiging van door Moreval aan Klant ter beschikking gestelde producten die nodig zijn bij het gebruik van een Dienst.

Artikel 17 Moreval Klantenservice, Administratie en Ondersteuning, Klachten
17.1 De Klant dient voor klachten, ondersteuning en technische of administratieve wijzigingen contact opnemen met Moreval. De Klant communiceert zoveel mogelijk via de Klantenservice of via de bestaande webformulieren. De Klant kan gedurende de op de Moreval website aangegeven openingsuren de Moreval Klantenservice bereiken voor vragen en assistentie over de Moreval Dienst.

17.2 De Klant meldt een klacht over de uitvoering van deze Overeenkomst aan Moreval binnen 30 dagen na constatering van de gebrekkige uitvoering. Niet-tijdige melding van een klacht kan tot rechtsverwerking leiden.

17.3 De Klantenservice kan slechts ondersteuning bieden op de door Moreval goedgekeurde Hardware en Software.

17.4 De ondersteuning die de Klant geboden wordt, is een inspanningsverbintenis, waarbij Moreval nooit een resultaat kan garanderen.

17.5 In het geval dat (de Klantenservice van) Moreval de Klant ondersteuning biedt, eventuele klachten probeert te verhelpen of anderszins tracht van dienst te zijn, dient de Klant redelijkerwijs zijn medewerking hiertoe te verlenen. Als ten gevolge van de niet- medewerking van de Klant eventuele problemen niet te verhelpen zijn of Moreval niet behoorlijk zijn verplichtingen kan nakomen, dan komt dit voor risico van de Klant.

17.6 De Klant is verplicht Moreval in geval van niet-nakoming een, met inachtneming van de gecompliceerdheid van de techniek, redelijke termijn te geven om alsnog een Dienst naar behoren te leveren.

17.7 De Klant gaat akkoord met de procedures die door de Moreval Klantenservice, de administratie en de door hen ingeschakelde toeleveranciers van o.a. technische ondersteuning worden gehanteerd. Indien de Klant niet bereid is de aangewezen procedure te volgen en/of de hem gevraagde handelingen te verrichten, kan Moreval helaas geen verdere ondersteuning bieden. Dit komt dan geheel voor rekening en risico van de Klant.

17.8 Wanneer de Klant niet een minimum van respect toont ten opzichte van de medewerkers van de Moreval Klantenservice, administratie of de door hen ingeschakelde toeleveranciers van o.a. technische ondersteuning, is Moreval gerechtigd de Klant van ondersteuning uit te sluiten. Genoemde uitsluiting van ondersteuning komt geheel voor rekening en risico van de Klant.

17.9 De Klant kan geen rechten ontlenen aan door medewerkers van de Moreval Klantenservice of administratie gedane mededelingen. Handelingen die de Klant verricht op verzoek van medewerkers van Moreval komen voor rekening en risico van de Klant.

17.10 Bij beroep van de Klant op ondersteuning is Moreval gerechtigd de Persoonsgegevens en verkeers- of databestanden van de Klant in te zien, voor zover nodig bij de gevraagde ondersteuning.

17.11 Moreval is gerechtigd informatie en stukken die betrekking hebben op een Dienst en het Abonnement aan het e-mailadres van de Klant te sturen.

Artikel 18 – Privacy, Beveiliging & Gegevensbescherming
18.1 Moreval zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming

van Persoonsgegevens naleven. Deze naleving impliceert onder meer dat Moreval de Persoonsgegevens van de Klant niet aan derden ter beschikking zal stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of Moreval daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.

18.2 De gegevens van de Klant worden opgenomen in de klantenadministratie van Moreval. Deze Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor administratieve doeleinden, marktonderzoek en het aan de Klant toezenden van informatie m.b.t. producten en activiteiten van Moreval en zijn partners, waarvoor eindgebruiker bij acceptatie van deze Algemene Voorwaarden expliciet toestemming verleent.

18.3 Moreval is bevoegd tot verwerking van de Persoonsgegevens en de verkeersgegevens van de Klant, indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging op grond van een bevoegd gegeven last tot inzage alsmede voor een goed beheer en exploitatie van zijn systemen. Moreval is hiertoe eveneens bevoegd wanneer het redelijke vermoedens heeft dat inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden, of anderszins in strijd met de wet of Gedragsregels gehandeld wordt.

18.4 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Moreval van zijn

Persoonsgegevens kan de Klant zich schriftelijk wenden tot Moreval ter attentie van de afdeling Klantenservice.

Artikel 19 Auteursrecht / Intellectuele eigendom
19.1 De Klant verkrijgt voor de duur van het Abonnement een niet-exclusieve en niet- overdraagbare licentie om de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor een Dienst.

19.2 De Klant onthoudt zich van enige verwijdering, wijziging of toevoeging in (delen van) de Hardware, Software of andere voorziening en/of in enig merk, copyright vermelding of andere aanduiding.

19.3 De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen, het openbaar maken en/of het door derden gebruik laten maken van de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van een Dienst.

19.4 De (intellectuele) eigendomsrechten op de Hardware, Software of andere voorziening en op een Dienst die Moreval aan de Klant ter beschikking stelt of zal stellen, blijven berusten bij Moreval en/of zijn toeleveranciers.

Artikel 20 – Verjaring, Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens Moreval, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

20.2 Op alle rechtsbetrekkingen verband houdend met of voortvloeiend uit het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

20.3 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het Abonnement zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Gedragsregels Moreval

Teneinde een richtlijn te geven voor het gebruik van de Moreval Dienst, hanteert Moreval Gedragsregels. Veiligheid, verantwoordelijkheid, redelijkheid en zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer zijn steeds van toepassing bij de interpretatie van deze gedragsregels.

Bij opzettelijke overtreding van deze Gedragsregels is Moreval gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Fair Use

Moreval hanteert voor zijn Diensten een Fair Use policy. Deze houdt onder andere in dat Moreval gerechtigd is de Klant zonder voorafgaand contact te beperken in het gebruik van een Dienst, bijvoorbeeld wanneer het vermoedt dat er sprake van misbruik is, of de kosten voor het datagebruik of dataopslag zo hoog oplopen, dat Moreval reden heeft te vermoeden dat hierdoor betalingsproblemen bij de Klant kunnen ontstaan. Zolang er echter sprake is van een redelijke hoeveelheid dataverkeer of dataopslag, zal Moreval hiertoe niet overgaan. De redelijke hoeveelheid dataverkeer / dataopslag is mede afhankelijk gesteld van gemiddeld gebruik door Klanten van een Dienst.

Moreval is nadrukkelijk niet gehouden, maar uitsluitend gerechtigd, tot ingrijpen bij de Klant bij overtreding van de Fair Use Policy. De Klant is in alle gevallen gehouden de kosten van het datagebruik te betalen.

Gebruik

De Klant zorgt er steeds voor dat het gebruik van de Moreval dienst geen inbreuk maakt op merk-, auteurs- dan wel andere rechten van derden, rechten van Moreval of wettelijke voorschriften.

De Klant onthoudt zich in het bijzonder, op enige manier inhoud op te slaan, toegankelijk te maken, of te verspreiden die van extremistische aard is, gewelddadige of geweld

verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke content bevat, of die oproept of instructies biedt tot het plegen van strafbare of laakbare feiten.

Het gebruik van de Moreval dienst voor enige vorm van (cyber) criminaliteit, als phishing, identity theft, hacking, (faciliteren) botnets, ransomware, fraude of misleiding, is eveneens ten strengste verboden.

Privacy en geheimhouding

Moreval onthoudt zich van het kennisnemen en/of aan derden ter beschikking stellen van enige inhoud van content geplaatst of beheerd door Klant, tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak Moreval hiertoe verplicht. Zowel de Klant als Moreval houden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie geheim, en verstrekken deze niet aan derden, anders dan in de Algemene Voorwaarden of Gedragsregels bepaald.

De Klant is op de hoogte dat Moreval persoons- en gebruiksgegevens opslaat, die gebruikt worden om een Dienst te kunnen leveren, te verbeteren, en om informatie aan Klant te kunnen verstrekken. De Klant kan steeds inzage verzoeken in de gegevens die Moreval over Klant beheert, en kan verzoeken, deze eventueel te laten corrigeren. Moreval is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Actievoorwaarden Collectief voor Zelfstandige Professionals

Op de Moreval aanbieding voor Zelfstandige Professionals gelden de volgende Actievoorwaarden, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

De Dienst voor Zelfstandige Professionals is speciaal gecreëerd voor een Collectief van Zelfstandige Professionals, waarvoor deze aanvullende voorwaarden gelden.

Beheerder

Met het aangaan van de Overeenkomst tussen Moreval en de Klant, gaat de Klant akkoord dat Moreval beheerder is van / voor het Collectief voor Zelfstandige Professionals en daarmee de bij Moreval afgenomen Dienst beheert. Dit houdt onder meer in dat Moreval inzicht heeft in de gegevens van de Klant, daaronder inbegrepen Persoonsgegevens -, accountgegevens – en verkeersgegevens van de Klant, en toegang heeft tot het (Service) account van de Klant.

Gebruik Gegevens

Zonder voorafgaande toestemming van de Klant, en anders dan opgenomen in deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, zal Moreval nooit gebruik maken van gegevens van de Klant, zijn service account benaderen, of anderszins gebruik maken van enige gegevens van de Klant.

Gebruik Dienst

Het gebruik van de Dienst door de Klant geschiedt steeds conform de Algemene Voorwaarden en de Gedragsregels, die onder meer inhouden dat de Klant geen inbreuk maakt op merk-, auteurs- dan wel andere rechten van derden, rechten van Moreval of wettelijke voorschriften.

De Klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de content die hij via de Dienst openbaar maakt, bewaart, of anderszins verspreid of onder zich heeft.

Veiligheid, verantwoordelijkheid, redelijkheid en zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer zijn steeds van toepassing bij de interpretatie van de voorwaarden omtrent gebruik van de Dienst.

Door gebruik te maken van de Dienst voor Zelfstandige Professionals, is het mogelijk voor Klant de naam en mailgegevens van andere gebruikers binnen het Collectief voor Zelfstandige Professionals te zien. Misbruik van deze gegevens, als het ongevraagd gebruiken, openbaar maken of aan derden verstrekken, zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Dienst, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Overeenkomst voor Dropbox Business

januari 2017

Deze Overeenkomst voor Dropbox Business (de ‘Overeenkomst‘) wordt gesloten tussen de organisatie die met deze voorwaarden instemt (‘Klant‘) en Dropbox International Unlimited Company (‘Dropbox’) als de Klant is gevestigd buiten de Verenigde Staten, Canada en Mexico (‘Noord-Amerika‘) of Dropbox, Inc. in de Amerikaanse staat Delaware (eveneens ‘Dropbox‘) als de Klant is gevestigd in Noord-Amerika. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de toegang tot en het gebruik van de Services en Bètaservices. Door te klikken op ‘Akkoord’, door je contract voor de Services te ondertekenen of door de Services te gebruiken, accepteer je als Klant deze Overeenkomst.

Voor zover Dropbox, Inc., ten behoeve van de Klant, Gegevens van de Klant verwerkt die onderworpen zijn aan EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, ga je door op ‘Akkoord’ te klikken ook akkoord met de EU-modelcontractbepalingen, hieronder gedefinieerd, van Dropbox, Inc. voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar verwerkers.

Als je akkoord gaat met deze Overeenkomst en, indien van toepassing, de EU-modelcontractbepalingen, voor het gebruik van de Services door een organisatie, ga je akkoord namens die organisatie. Je moet bevoegd zijn om namens de organisatie deze Overeenkomst aan te gaan. Als dat niet het geval is, mag je je niet registreren voor de Services.

 1. Services.
  1. Levering. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de toegang tot en het gebruik van de Services en Software. Klanten en Eindgebruikers mogen zich toegang verschaffen tot en gebruikmaken van de Services in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  2. Beveiligingsmaatregelen. Voor het overdragen, opslaan en verwerken van Gegevens van de Klant neemt Dropbox technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die ten minste voldoen aan de normen in de sector. Deze maatregelen zijn bedoeld om de integriteit van de Gegevens van de Klant te beschermen en om niet-geautoriseerde of onrechtmatige toegang tot, gebruik van en verwerking van Gegevens van de Klant te voorkomen.
  3. Verwerking en overdracht van gegevens.
   1. Gegevensverwerking. Dropbox en zijn subverwerkers verwerken alleen Gegevens van de Klant om de Services te kunnen leveren en de verplichtingen van Dropbox uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen nakomen. De werkzaamheden van subverwerkers zijn beperkt tot verwerkende activiteiten die ten behoeve van Dropbox en in overeenstemming met de instructies van Dropbox worden uitgevoerd. De Klant stemt ermee in dat Dropbox en zijn subverwerkers de Gegevens van de Klant kunnen overdragen, opslaan en verwerken op andere locaties dan het land van de Klant.
   2. Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma. Dropbox is gecertificeerd en voldoet aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma. Als het Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma nietig wordt verklaard, zal Dropbox commercieel redelijke inspanningen verrichten om te voldoen aan het daaruit voortvloeiende vervangende of opvolgende Europees-Amerikaans mechanisme voor de overdracht van gegevens.
   3. EU-modelcontractbepalingen. Voor zover de Gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en ten behoeve van de Klant door Dropbox worden verwerkt: (i) zal Dropbox deze Gegevens van de Klant gebruiken en verwerken zoals de klant aangeeft, om de Services te kunnen leveren en de verplichtingen van Dropbox uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen nakomen, en (ii) gaat de Klant akkoord met de EU-modelcontractbepalingen met Dropbox, Inc. voor de overdracht van persoonlijke gegevens. De EU-modelcontractbepalingen zijn alleen van toepassing op de Services en toekomstige variaties van de Services, maar niet op Bètaservices of Uitgesloten functies.
  4. Wijzigingen. Dropbox kan van tijd tot tijd de Services wijzigen. Als Dropbox de Services wijzigt op zo’n manier dat de functionaliteit van de Services substantieel wordt verminderd, zal Dropbox de Klant hiervan op de hoogte stellen via het bij het account behorende e-mailadres. De Klant kan binnen dertig dagen na de wijziging middels een kennisgeving de Overeenkomst ontbinden. Dit recht op ontbinding is niet van toepassing op updates van functies die op bèta- of evaluatiebasis worden geleverd.
  5. Software.
   1. Algemeen. De Services bieden de Klant en Eindgebruikers de mogelijkheid om Software te downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stelt Dropbox deze licentie ter beschikking aan de Klant. De bepalingen van die opensourcelicentie, voor zover die de Klant aanvullende rechten verlenen, hebben uitdrukkelijk voorrang op sommige voorwaarden van deze Overeenkomst die betrekking hebben op dat onderdeel van de Software.
   2. Licentie. Dropbox verleent hierbij aan de Klant gedurende de Looptijd een beperkte, niet-exclusieve licentie op het gebruik van de Software, echter uitsluitend in verband met de Services en in overeenstemming met deze Overeenkomst. Deze licentie is niet-overdraagbaar (met inachtneming van artikel 12.8), niet-herroepbaar (behalve zoals is uiteengezet in artikel 7), niet-sublicentieerbaar, en wordt volledig betaald door betaling van de Vergoedingen door de Klant.
  6. Klantdomeinen. Alvorens de Services te leveren, kan Dropbox verlangen dat de Klant aantoont dat deze eigenaar is van of zeggenschap heeft over de Klantdomeinen. Als de Klant geen eigenaar is van of geen zeggenschap heeft over de Klantdomeinen, is Dropbox niet verplicht de Services aan de Klant te leveren.
 2. Verplichtingen van de Klant.
  1. Beheer van de Services door de Klant. De Klant kan via de Beheerconsole Eindgebruikers aanwijzen als Beheerders. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en Beheerdersaccounts, en het beheren van de toegang tot Beheerdersaccounts. De verantwoordelijkheid van Dropbox strekt zich niet uit tot het interne beheer van de Services voor de Klant. De Klant begrijpt dat als de Klant de Services aanschaft via een Reseller en medewerkers van deze Reseller machtigt als Beheerders van het Services-account van de Klant, deze Reseller mogelijk zeggenschap heeft over accountgegevens, inclusief Gegevens van de Klant, en toegang heeft tot het Services-account van de Klant, zoals hierboven beschreven.
  2. Niet-geautoriseerd gebruik en onbevoegde toegang. De Klant zal niet-geautoriseerd gebruik van de Services door zijn Eindgebruikers voorkomen en niet-geautoriseerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services beëindigen. Eindgebruikersaccounts mogen alleen worden toegewezen, geregistreerd en gebruikt door één Eindgebruiker. De Services zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 13 jaar. De Klant ziet erop toe dat personen die jonger zijn dan 13 jaar de Services niet kunnen gebruiken. De Klant stelt Dropbox onmiddellijk op de hoogte van elke vorm van niet-geautoriseerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services.
  3. Beperkingen. De Klant mag de Services of Software niet (a) verkopen, wederverkopen of verhuren, (b) gebruiken voor activiteiten waarbij het gebruik of uitvallen van de Services of Software kan leiden tot materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden, (c) reverse-engineeren, noch een poging hiertoe doen of iemand anders helpen dat te doen, tenzij deze beperking bij wet verboden is, of (d) gebruiken in strijd met de Exportwetten, met inbegrip van de export of herexport van Gegevens van de Klant.
  4. Naleving. De Klant en zijn Eindgebruikers zijn verplicht de Services te gebruiken conform het Beleid voor acceptabel gebruik. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Services door zijn Eindgebruikers. De Klant zal, indien van toepassing, de wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op het gebruik van de Services door de Klant. De Klant dient de noodzakelijke toestemmingen van zijn Eindgebruikers te verkrijgen en te behouden, zodat Beheerders de activiteiten zoals omschreven in deze Overeenkomst kunnen uitvoeren en Dropbox de Services kan leveren. De Klant mag geen informatie via de Services opslaan, overdragen of anderszins verwerken die valt onder de definitie ‘Beschermde gezondheidsinformatie’ van de HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. artikel 164.051), tenzij de Klant en Dropbox afzonderlijk een HIPAA Business Associate Agreement aangaan, wat kan worden gedaan via de Beheerconsole.
  5. Apps en integraties van derden. Wanneer de Klant naast de Services gebruikmaakt van een service of applicatie van derden, bijvoorbeeld een service die een Dropbox-API gebruikt, (a) is Dropbox niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid door die derde, met inbegrip van de toegang tot of het gebruik van de Gegevens van de Klant door de derde, en (b) geeft Dropbox geen garantie of ondersteuning voor een service die door die derde wordt geleverd.
  6. Verzoeken van derden.
   1. Verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om op Verzoeken van derden te reageren via zijn eigen toegang tot informatie. De Klant moet de informatie proberen te verkrijgen die vereist is om op Verzoeken van derden te reageren en neemt alleen contact op met Dropbox als hij ondanks intensieve inspanningen dergelijke informatie niet kan verkrijgen.
   2. Verantwoordelijkheid van Dropbox. Dropbox zal alle commercieel redelijke inspanningen verrichten, voor zover toegestaan ​​door de wet en door de voorwaarden van het Verzoek van derden, om: (i) de Klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst door Dropbox van een Verzoek van derden, (ii) te voldoen aan commercieel redelijke verzoeken om informatie van de Klant met betrekking tot de inspanningen die Dropbox verricht om zich te verzetten tegen een Verzoek van derden, en (iii) de Klant de informatie en hulpmiddelen te bieden die de Klant nodig heeft om te reageren op het Verzoek van derden, indien de Klant niet op andere wijze in staat is om deze informatie te verkrijgen. Als de Klant niet onmiddellijk reageert op een Verzoek van derden, kan Dropbox dat doen, maar het is daartoe echter niet verplicht.
 3. Betaling.
  1. Vergoedingen. De Klant betaalt Dropbox of de Reseller van de Klant alle toepasselijke Vergoedingen voor de Services, in de valuta die is aangegeven op het Orderformulier. De Klant machtigt Dropbox, of de Reseller van de Klant, om alle toepasselijke Vergoedingen af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode van de Klant. Op de Vergoedingen wordt geen restitutie verleend, behalve zoals is vereist door de wet of als dit anderszins specifiek is toegestaan in deze Overeenkomst.
  2. Betaling. De Klant betaalt de facturen van Dropbox overeenkomstig de betalingstermijnen die staan vermeld op het Orderformulier. Dropbox kan de Services opschorten of beëindigen als er een achterstand is in de betaling van de Vergoedingen. De Klant verstrekt volledige en juiste facturerings- en contactgegevens aan Dropbox of de Reseller van de Klant.
  3. Belasting. De Vergoedingen zijn exclusief Belasting, en de Klant is verantwoordelijk voor alle verschuldigde belastingen. Dropbox, of de Reseller van de Klant, brengt Belasting in rekening wanneer dit wettelijk is verplicht. Indien de Klant een geldig vrijstellingscertificaat verstrekt aan Dropbox of de Reseller, zal Dropbox of de Reseller geen belasting innen die onder dat certificaat valt.
  4. Bronbelasting. De Klant betaalt Dropbox of de Reseller de verschuldigde bedragen na aftrek van enige toepasselijke Bronbelasting. De Klant en Dropbox, of de Reseller van de Klant indien van toepassing, werken samen om de heffing van Bronbelasting te vermijden indien er recht op vrijstelling is, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting van toepassing is. Als Dropbox of de Reseller van de Klant in aanmerking komt voor een belastingvrijstelling, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting, zal Dropbox of de Reseller van de Klant afdoende bewijsmateriaal verstrekken aan de Klant. De Klant verstrekt aan Dropbox of aan de Reseller van de Klant afdoende bewijs dat het ingehouden of afgetrokken bedrag is betaald aan de relevante autoriteit.
  5. Automatische verlengingen en proefperioden. ALS HET ACCOUNT VAN DE KLANT IS INGESTELD OP AUTOMATISCHE VERLENGING OF ZICH IN EEN PROEFPERIODE BEVINDT, MAG DROPBOX (OF DE RESELLER VAN DE KLANT) AAN HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE OF VÓÓR DE VERLENGINGSDATUM DE VERGOEDINGEN AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN, TENZIJ DE KLANT DROPBOX (OF DE RESELLER VAN DE KLANT, INDIEN VAN TOEPASSING) MEEDEELT DAT HIJ HET AUTOMATISCH VERLENGEN WIL ANNULEREN OF UITSCHAKELEN. Dropbox kan de tarieven voor de Services wijzigen door de Klant hiervan minstens dertig dagen voor de volgende afschrijving op de hoogte te stellen.
  6. Inkooporders. Als de Klant gebruik van een inkooporder of inkoopordernummer verplicht stelt, (i) moet de Klant het inkoopordernummer op het moment van aanschaf opgeven en (ii) stemt de Klant ermee in dat mogelijke bepalingen en voorwaarden op de inkooporder van de Klant niet van toepassing zijn op deze Overeenkomst en nietig worden verklaard. Als de Klant de Services aanschaft via een Reseller, worden alle voorwaarden van de Reseller, of op een inkooporder tussen de Klant en de Reseller, nietig verklaard als deze in strijd zijn met de Overeenkomst voor Dropbox Business.
 4. Opschorting.
  1. Van Eindgebruikersaccounts door Dropbox. Als een Eindgebruiker (a) handelt in strijd met deze Overeenkomst of (b) de Services op een wijze gebruikt waarvan Dropbox redelijkerwijze vermoedt dat deze tot aansprakelijkheid voor Dropbox zal leiden, kan Dropbox de Klant verzoeken het betreffende Eindgebruikersaccount op te schorten of te beëindigen. Als de Klant niet onmiddellijk het Eindgebruikersaccount opschort of beëindigt, kan Dropbox dit doen.
  2. Beveiligingsnoodsituaties. In afwijking van andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst mag Dropbox in het geval van een Beveiligingsnoodsituatie automatisch het gebruik van de Services opschorten. Dropbox moet commercieel redelijke inspanningen verrichten om de opschorting niet langer te laten duren als strikt noodzakelijk is om de Beveiligingsnoodsituatie te voorkomen of te beëindigen.
 5. Intellectuele eigendomsrechten.
  1. Voorbehoud van rechten. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent deze Overeenkomst (a) geen intellectuele eigendomsrechten aan Dropbox met betrekking tot Gegevens van de Klant, en (b) geen intellectuele eigendomsrechten aan de Klant met betrekking tot de Services of handelsmerken en merkkenmerken van Dropbox.
  2. Beperkte toestemming. De Klant verleent Dropbox slechts de beperkte rechten die Dropbox redelijkerwijs nodig heeft om de Services te kunnen leveren. Deze beperkte toestemming strekt zich ook uit tot subcontractanten of subverwerkers.
  3. Suggesties. Dropbox kan alle feedback, opmerkingen of suggesties over de Services die Klanten of Eindgebruikers naar Dropbox sturen of op forums van Dropbox plaatsen, zonder enige verplichting jegens de Klant gebruiken, wijzigen of opnemen in zijn producten en services of in licentie of sublicentie geven.
 6. Duur.
  1. Looptijd van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst blijft gedurende de looptijd van kracht.
  2. Looptijd van de Services. Dropbox levert de Services aan de Klant gedurende de looptijd van de Services. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, hebben Eindgebruikersaccounts die zijn aangeschaft tijdens een looptijd van de Services een looptijd naar rato die eindigt op de laatste dag van de reeds bestaande looptijd van de Services.
 7. Ontbinding.
  1. Algemeen. Beide partijen mogen deze Overeenkomst, met inbegrip van alle Orderformulieren, ontbinden indien: (i) de andere Partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving opheft, of (ii) de andere Partij de bedrijfsactiviteiten staakt of onderwerp wordt van een insolventieprocedure waarbij de procedure niet binnen negentig dagen wordt afgewezen.
  2. Gevolgen van ontbinding. Indien deze Overeenkomst wordt ontbonden, (a) komt onmiddellijk een einde aan de rechten en licenties die Dropbox aan de Klant heeft toegekend, met uitzondering van de bepalingen in dit artikel, (b) kan Dropbox op verzoek van de Klant de Klant toegang geven tot zijn account tegen de op dat moment geldende vergoedingen, zodat de Klant de Gegevens van de Klant kan exporteren, en (c) mag Dropbox na een commercieel redelijke tijd alle Gegevens van de Klant die verband houden met het account van de Klant verwijderen. De volgende artikelen blijven ook na het vervallen of ontbinden van deze Overeenkomst van kracht: 2.6 (Verzoeken van derden), 3 (Betaling), 5 (Intellectuele eigendomsrechten), 7.2 (Gevolgen van ontbinding), 8 (Schadeloosstelling), 9 (Vrijwaringen), 10 (Beperking van aansprakelijkheid), 11 (Geschillen) en 12 (Diverse bepalingen).
 8. Schadeloosstelling.
  1. Door de Klant. De Klant zal Dropbox schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit enige vordering door een derde tegen Dropbox en aan Dropbox gelieerde ondernemingen betreffende: (a) Gegevens van de Klant, (b) Klantdomeinen, of (c) gebruik door de Klant of de Eindgebruikers van de Klant van de Services in strijd met deze Overeenkomst.
  2. Door Dropbox. Dropbox zal de Klant schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit enige vordering door een derde tegen de Klant, in zoverre deze vordering is gebaseerd op de bewering dat de technologie van Dropbox die wordt gebruikt om de Services aan de Klant te leveren inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van enig auteursrecht, handelsgeheim, patent in de Verenigde Staten of recht op een handelsmerk van deze derde. In geen geval zal Dropbox krachtens dit artikel enige verplichtingen of aansprakelijkheden hebben die voortvloeien uit: (a) gebruik van enige Services in een gewijzigde vorm of in combinatie met materialen die niet door Dropbox zijn geleverd, of (b) enige materialen, informatie of gegevens die zijn verstrekt door de Klant, Eindgebruikers of andere derden.
  3. Mogelijke inbreuk. Indien Dropbox van mening is dat de Services of Software inbreuk of vermeende inbreuk maken op de Intellectuele eigendomsrechten van een derde, kan Dropbox: (a) op kosten van Dropbox voor de Klant het recht verwerven om de Services of Software te blijven gebruiken, (b) een functioneel gelijkwaardige vervanging bieden die geen inbreuk maakt, of (c) de Services of Software zodanig aanpassen dat deze niet langer inbreuk maken. Als Dropbox van mening is dat de in dit artikel omschreven opties niet commercieel redelijk zijn, mag Dropbox het gebruik door de Klant van de betrokken Services of Software opschorten of beëindigen, met een restitutie op pro-rata basis van de vooruitbetaalde vergoedingen voor de Services of Software.
  4. Algemeen. De Partij die schadeloosstelling vraagt, zal de andere Partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de vordering en met de andere Partij samenwerken bij de verdediging tegen de vordering. De schadeloosstellende Partij krijgt volledige controle en zeggenschap over de verdediging, waarbij het volgende geldt: (a) voor een schikking die vereist dat de Partij die schadeloosstelling vraagt, aansprakelijkheid moet toegeven, is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd, en (b) de andere partij mag met eigen juridische bijstand en op eigen kosten meedoen aan de verdediging. KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST ZIJN BIJ INBREUK DOOR DE ANDERE PARTIJ OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE DE BOVENGENOEMDE SCHADELOOSSTELLINGEN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN DROPBOX EN DE KLANT.
 9. Vrijwaringen.
  1. Algemeen. DE SERVICES EN SOFTWARE WORDEN AANGEBODEN ‘IN DE HUIDIGE STAAT’. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, GEVEN DE KLANT, DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN ENKELE GARANTIE IN ENIGE VORM, NIET EXPLICIET, NIET IMPLICIET, NIET WETTELIJK EN NIET ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE SOFTWARE IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, EN VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS VAN GEGEVENS OPGESLAGEN IN DE SERVICES.
  2. Bètaservices. Ongeacht andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de Klant besluit zelf of hij wel of niet gebruik wil maken van Bètaservices; (b) Bètaservices worden mogelijk niet ondersteund en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd; (c) Bètaservices zijn mogelijk minder betrouwbaar en minder goed beschikbaar dan de Services; (d) Bètaservices zijn niet onderworpen aan dezelfde beveiligingsmaatregelen en controles waaraan de Services zijn onderworpen; en (e) DROPBOX AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET BETASERVICES. HET GEBRUIK ERVAN IS OP EIGEN RISICO.
 10. Beperking van aansprakelijkheid.
  1. Beperking van indirecte aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN UITGEZONDERD DE VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DROPBOX EN DE KLANT, ZIJN DE KLANT, DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF (II) VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN, INKOMSTENDERVING OF WINSTDERVING (IN AL DEZE GEVALLEN ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT), ZELFS ALS DE PARTIJ WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK WAREN EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL HET HOOFDDOEL NIET HAD BEREIKT.
  2. Beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DROPBOX KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST NIET HOGER ZIJN DAN HET KLEINSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: $ 100.000 OF HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AAN DROPBOX IS BETAALD GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE HEEFT GELEID TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.
 11. Geschillen.
  1. Informele beslechting. Alvorens een vordering in te stellen, komen beide Partijen met elkaar overeen het geschil te beslechten door contact met de andere Partij op te nemen via de kennisgevingsprocedures zoals omschreven in Artikel 12.6. Als een geschil niet binnen dertig dagen na de kennisgeving wordt opgelost, heeft zowel de Klant als Dropbox het recht een formele procedure aan te spannen.
  2. Arbitrage. Klant en Dropbox komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals onderstaand uiteengezet. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren, volgens haar Commercial Arbitration Rules. De arbitrage vindt plaats in San Francisco (CA, VS) of op elke andere locatie die beide partijen schriftelijk overeenkomen.
  3. Uitzondering op arbitrage. Beide Partijen mogen bij de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County, Californië, VS, een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten te stoppen, zonder eerst deel te moeten nemen aan het informele kennisgevingsproces voor het geschil zoals dat bovenstaand is omschreven. Zowel de Klant als Dropbox stemt in met de persoonlijke jurisdictie van de hierin gelegen rechtbanken en de rechtsgebieden.
  4. GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. De Klant mag geschillen met Dropbox uitsluitend slechten op individuele basis en zal geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.
 12. Diverse bepalingen.
  1. Wijziging van de voorwaarden. Dropbox kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie wordt altijd gepubliceerd op de website van Dropbox Business. Als een herziening naar het oordeel van Dropbox substantieel is, zal Dropbox de Klant hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat bij het betreffende account hoort. Andere wijzigingen kunnen op de blog- of voorwaardenpagina van Dropbox worden geplaatst. De Klant heeft de verantwoordelijkheid deze pagina’s regelmatig op deze berichten te controleren. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan de herziene Overeenkomst. Als de Klant niet akkoord gaat met de bepalingen van de herziene Overeenkomst, mag hij binnen dertig dagen nadat de kennisgeving over de wijziging is ontvangen het abonnement op de Services beëindigen.
  2. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt eventuele eerdere overeenkomsten of afspraken tussen Partijen en vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot dit onderwerp. Alle bijlagen bij de Overeenkomst, Klantfacturen en Bestelformulieren uitgevoerd door de Partijen, worden hierbij via deze verwijzing opgenomen in de Overeenkomst.
  3. Interpretatie van tegenstrijdige voorwaarden. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de documenten die samen deze Overeenkomst vormen, zijn de documenten in deze volgorde van toepassing: de factuur, het Orderformulier, de Overeenkomst. De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van Dropbox en de Klant zal de informatie aan geen enkele derde partij bekendmaken. De Klant gaat ermee akkoord dat de voorwaarden en bepalingen op een Inkooporder van een klant niet gelden voor deze Overeenkomst en nietig zijn. Als Eindgebruikers moeten doorklikken in servicevoorwaarden om de Services te kunnen gebruiken, zijn de voorwaarden voor het doorklikken ondergeschikt aan deze Overeenkomst en geldt deze Overeenkomst in geval van tegenstrijdigheden.
  4. Toepasselijk recht. OP DE OVEREENKOMST IS HET RECHT VAN DE STAAT CALIFORNIË (V.S.) VAN TOEPASSING, WAARBIJ GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET PRINCIPE VAN CONFLICTERENDE WETGEVING.
  5. Scheidbaarheid. Onuitvoerbare bepalingen zullen zodanig worden gewijzigd dat zij de bedoelingen van de partijen reflecteren, en uitsluitend in zoverre als noodzakelijk is om deze uitvoerbaar te maken, waarbij de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven.
  6. Kennisgeving. Kennisgevingen moeten per e-mail of per koeriersdienst worden verzonden en worden geacht te zijn gedaan wanneer ze worden ontvangen. Kennisgevingen aan de Klant mogen ook naar het betreffende e-mailadres worden verzonden en worden geacht te zijn gedaan wanneer ze worden verzonden. Kennisgevingen aan Dropbox moeten worden verzonden naar Dropbox Legal op contractnotices@dropbox.com, met een kopie naar Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, VS, attn.: Legal Department.
  7. Afstanddoening. Een afstanddoening voor een verzuim is geen afstanddoening voor enig daaropvolgend verzuim.
  8. Overdracht. De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dropbox deze Overeenkomst of enige van de daarin opgenomen rechten en plichten niet overdragen. Dropbox mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder de Klant daarvan in kennis te stellen, maar Dropbox mag zonder voorafgaande kennisgeving deze Overeenkomst of enige van de daarin opgenomen rechten en plichten wel overdragen aan een aan Dropbox Gelieerde Onderneming, of in het geval van een fusie, overname of reorganisatie van het bedrijf, of in het geval van verkoop van al zijn activa of een gedeelte daarvan. Elke andere poging tot overdracht is nietig.
  9. Geen agentschap. Dropbox en de Klant zijn geen juridische partners of agenten, maar zijn onafhankelijk contractanten.
  10. Onderaannemers. Dropbox blijft aansprakelijk voor alle handelingen of omissies van zijn Onderaannemers of Subverwerkers, en voor contractueel vastgelegde verplichtingen.
  11. Overmacht. Behalve voor betalingsverplichtingen is noch Dropbox noch de Klant aansprakelijk voor gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst in zoverre deze is veroorzaakt door omstandigheden waarop de Partij redelijkerwijs geen invloed heeft (zoals natuurrampen, oorlogsdaden of terrorisme, oproer, arbeidsonrust, overheidshandelingen en verstoringen van het internet).
  12. Geen derde partijen begunstigd. Er zijn geen derde partijen die begunstigden zijn van deze Overeenkomst. Onverminderd dit artikel zijn de Eindgebruikers van de Klant geen derde partijen die begunstigden van deze Overeenkomst zijn.
 13. Definities.
  • ‘Beleid voor acceptabel gebruik‘ verwijst naar het beleid voor acceptabel gebruik van Dropbox waarvan je een beschrijving vindt via de volgende link of een andere link verschaft door Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • Accountgegevens‘ betekent de account- en contactgegevens die door de Klant of Eindgebruikers aan de Services zijn verstrekt.
  • Beheerder‘ is de door de Klant aangewezen technische Eindgebruiker die de Services voor de Eindgebruikers beheert namens de Klant. Beheerders kunnen Klantgegevens in Eindgebruikersaccounts openen, openbaar maken, beperken of verwijderen. Beheerders kunnen mogelijk ook de toegang tot Eindgebruikeraccounts bewaken, beperken of beëindigen.
  • Beheerdersaccount‘ is het administratieve account dat door Dropbox wordt verschaft aan de Klant om de Services te beheren.
  • Beheerconsole‘ is de online tool die Dropbox aan de Klant verschaft voor het beheren van de Services.
  • Gelieerde onderneming‘ is een onderneming die zeggenschap uitoefent over een Partij, onder zeggenschap staat van een Partij, of gezamenlijk met een Partij onder zeggenschap staat, waarbij ‘zeggenschap’ verwijst naar het vermogen om het beheer en beleid van een onderneming te bepalen.
  • Bètaservices‘ zijn de services of functies die worden aangeduid als alfa, bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking).
  • Klantgegevens‘ zijn alle Opgeslagen gegevens, Accountgegevens, en berichten, opmerkingen, gestructureerde gegevens, foto’s en andere inhoud die door de Klant of door zijn Eindgebruikers aan de Services zijn verzonden.
  • Klantdomeinen‘ zijn de internetdomeinnamen van een klant.
  • Ingangsdatum‘ is de datum waarop deze Overeenkomst is geaccepteerd door de klant.
  • Eindgebruikers‘ zijn de gebruikers van een Services-account van een Klant. Eindgebruikers kunnen werknemers en adviseurs van de Klant en zijn gelieerde ondernemingen zijn.
  • Eindgebruikersaccount‘ is een door Dropbox gehost account dat door de Klant is geregistreerd via de Services voor een Eindgebruiker.
  • EU-wetgeving inzake gegevensbescherming‘ zijn die wetten die de richtlijnen voor gegevensbescherming van de EU (95/46/EC) implementeren.
  • Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma‘ verwijst naar het raamwerk en de principes van het Europees-Amerikaans Privacy Shield-programma, zoals omschreven door het Amerikaanse Department of Commerce en de Europese Commissie inzake het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de Europese Unie.
  • EU-modelcontractbepalingen‘ zijn de EU-modelcontractbepalingen van Dropbox, Inc. voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar verwerkers die zijn uiteengezet op de volgende link: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf of een andere link die door Dropbox kan worden verschaft.
  • Uitgesloten kenmerken‘ zijn de services of kenmerken die hier worden vermeld: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Deze lijst kan van tijd tot tijd door Dropbox worden bijgewerkt, onder de voorwaarde dat niet-Bèta-kenmerken van de Services vanaf de Ingangsdatum tijdens de Termijn niet worden overgezet naar de lijst Uitgesloten kenmerken.
  • Exportwetten‘ zijn alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de export en herexport, waaronder de EAR (Export Administration Regulations) die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce, de door OFAC (Office of Foreign Assets van de Treasury Department) opgelegde handels- en economische sancties, en de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) beheerd door het Department of State.
  • Vergoedingen‘ zijn de bedragen die door Dropbox aan de klant in rekening worden gebracht voor de Services, zoals beschreven op het Orderformulier.
  • Initiële servicetermijn‘ is de termijn voor de desbetreffende Services vanaf de Voorzieningsdatum voor de duur die is uiteengezet op het Orderformulier.
  • Intellectuele eigendomsrechten‘ betekent huidige en toekomstige wereldwijde patentrechten, auteursrechten, handelsgeheimen, rechten op handelsmerken, morele rechten en andere soortgelijke rechten.
  • Orderformulier‘ is het besteldocument, of de bestelpagina, voor de Services.
  • Voorzieningsdatum‘ is de datum waarop Dropbox de Services beschikbaar stelt aan de Klant.
  • Verlengingstermijn‘ verwijst naar (tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Partijen) de verlengingstermijn van twaalf maanden volgend op de Initiële servicetermijn of een eerdere Verlengingstermijn. Verlengingstermijnen worden vermeld op het Orderformulier.
  • Beveiligingsnoodsituatie‘ betekent: (i) gebruik van de Services dat leidt of kan leiden tot onderbreking van de Services, het gebruik door andere klanten van de Services of de infrastructuur die wordt gebruikt om de Services te leveren, of (ii) niet-geautoriseerde toegang van derden tot de Services.
  • Services‘ zijn de services die zijn besteld door de klant en die door Dropbox aan de Klant zijn verschaft, zoals beschreven op https://www.dropbox.com/business, of een andere link die door Dropbox is verschaft.
  • Servicetermijnen‘ zijn de Initiële servicetermijn en alle Verlengingstermijnen voor de toepasselijke Services.
  • Software‘ is de clientsoftware die wordt geleverd als onderdeel van de Services.
  • Opgeslagen gegevens‘ zijn de bestanden die door de Klant of Eindgebruikers naar de Services zijn geüpload.
  • Onderaannemer‘ is een entiteit aan wie Dropbox verplichtingen onder deze Overeenkomst uitbesteedt.
  • Subverwerker‘ is een entiteit die ermee instemt om Opgeslagen gegevens te verwerken namens Dropbox of namens een andere subverwerker van Dropbox, om de Services te kunnen verschaffen.
  • Belasting‘ verwijst naar omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelasting, accijnzen, plaatselijke heffingen of andere belastingen (inclusief maar niet beperkt tot ISS, CIDE, PIS en CONFINS) of heffingen van elke soort of aard, exclusief belasting die is gebaseerd op de netto-inkomsten van Dropbox, in verband met de Services of Software, inclusief eventuele gerelateerde boetes of rentes.
  • Termijn‘ verwijst naar de termijn van de Overeenkomst, die ingaat op de Ingangsdatum en doorloopt tot (i) het eind van de Servicetermijn of (ii) beëindiging van de Serviceovereenkomst zoals hierin uiteengezet (wat het eerste komt).
  • Een ‘Verzoek van derden‘ betekent een verzoek van een derde om gegevens die verband houden met het gebruik van de Services door een Eindgebruiker, met inbegrip van informatie in of vanuit een Eindgebruikersaccount of Services-account van de Klant. Verzoeken van derden kunnen onder meer zijn: geldige huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of verzoeken waarbij schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker of een bevoegde vertegenwoordiger van de Eindgebruiker voor bekendmaking aanwezig is.
  • Bronbelasting‘ is alle belasting die de Klant wettelijk verplicht is achter te houden, die dan worden opgelegd aan Dropbox of de reseller van Dropbox, zoals van toepassing is.

Servicevoorwaarden van Dropbox

Gepubliceerd: 8 december 2016

Ingangsdatum: 10 februari 2017

Bedankt voor je vertrouwen in Dropbox. Deze servicevoorwaarden (‘Voorwaarden‘) gaan over je gebruik van en toegang tot onze services, clientsoftware en websites (‘Services‘). Als je buiten de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico (‘Noord-Amerika‘) bent gevestigd, heb je een overeenkomst met Dropbox International Unlimited Company. Als je in Noord-Amerika bent gevestigd, heb je een overeenkomst met Dropbox, Inc. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken, terwijl in ons Beleid voor acceptabel gebruik wordt omschreven wat je verantwoordelijkheden zijn bij het gebruik van onze Services. Door gebruik te maken van onze Services ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Beleid voor acceptabel gebruik. Als je onze Services gebruikt voor een organisatie, ga je met deze Voorwaarden akkoord namens die organisatie.
Je Spullen en je machtigingen
Als je onze Services gebruikt, geef je ons zaken in handen, zoals je bestanden, inhoud, e-mailberichten, contactpersonen en nog veel meer (‘Spullen‘). Je Spullen zijn van jou. Deze Voorwaarden geven ons geen enkel recht op je Spullen, behalve de beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze Services te leveren.

Je moet ons machtigen voor bepaalde zaken, zoals het hosten van je Spullen, het maken van back-ups van je Spullen en het delen van je Spullen als je ons daarom vraagt. Onze Services bieden je ook functies zoals fotominiaturen, voorbeeldweergaven van documenten, plaatsen van opmerkingen, gemakkelijk sorteren, bewerken, delen en zoeken. Voor deze en andere functies moeten we je Spullen mogelijk openen, scannen en opslaan. Je machtigt ons om deze handelingen uit te voeren, en die machtiging geldt ook voor de aan Dropbox gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden waarmee we werken.
Je Spullen delen
Met onze Services kun je je Spullen ook delen met anderen, dus denk goed na over wat je deelt.
Je verantwoordelijkheden
Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Je Spullen en jij moeten in overeenstemming zijn met ons Beleid voor acceptabel gebruik. De inhoud in onze Services kan zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload, download en deel dus geen inhoud tenzij je daartoe het recht hebt.

We kunnen je gedrag en je inhoud beoordelen om te kijken of je je houdt aan deze Voorwaarden en aan ons beleid voor acceptabel gebruik. Dat wil echter niet zeggen dat we dat verplicht zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die mensen in de Services plaatsen en delen.

Help ons jou op de hoogte te houden en je Spullen te beschermen. Bescherm je wachtwoord voor de Services goed en houd ook je accountgegevens steeds actueel. Deel de aanmeldgegevens voor je account niet met anderen en geef anderen geen toegang tot je account.

Je mag onze Services alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en -voorschriften. Tot slot, je mag onze Services niet gebruiken als je jonger dan 13 jaar bent. Door onze Services te gebruiken, verklaar je automatisch dat je 13 jaar of ouder bent.
Software
Bij sommige van onze Services kun je software (‘Software‘) van Dropbox downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Mits je je houdt aan deze Voorwaarden, geven wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, en uitsluitend voor toegang tot de Services. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stellen we deze licentie aan jou ter beschikking en kunnen de voorwaarden van die licentie uitdrukkelijk prevaleren boven deze Voorwaarden. Tenzij de nu volgende beperkingen bij wet verboden zijn, ga je ermee akkoord de Services niet te reverse-engineeren of te decompileren, en evenmin dat te proberen of iemand te helpen om dat te doen.
Bètaservices
Soms bieden we functies of producten aan die nog worden getest en beoordeeld. Deze Services worden aangeduid als bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als de andere services van Dropbox. Houd daar rekening mee.
Onze spullen
De Services zijn beschermd door copyright, merkenrecht en andere Amerikaanse en buitenlandse wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht op, eigendom van of aandeel in de Services, de inhoud van anderen op de Services en de handelsmerken, logo’s en andere merkkenmerken van Dropbox. We horen graag je feedback, maar bedenk wel dat we je opmerkingen en suggesties kunnen gebruiken zonder je iets verplicht te zijn.
Copyright
We respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen je dat ook te doen. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op copyright indien deze in overeenstemming zijn met de wet. Dergelijke kennisgevingen moeten worden ingediend volgens ons Auteursrechtbeleid. We behouden ons het recht voor om inhoud die vermeende inbreuk maakt op het copyright te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen. De door ons aangewezen agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het copyright van onze Services is:

Copyrightagent
Dropbox, Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten
copyright@dropbox.com
Betaalde accounts
Facturering. Je kunt je opslagruimte vergroten en betaalde functies toevoegen aan je account (je account omzetten in een ‘Betaald account‘). Vanaf de datum dat je je account hebt omgezet in een Betaald account factureren we je automatisch, en daarna op elke periodieke verlengingsdatum, totdat je opzegt. Als je een jaarabonnement hebt, krijg je van ons binnen een redelijke termijn vóór de verlengingsdatum een e-mail om je eraan te herinneren dat je abonnement bijna aan verlenging toe is. Jij bent verantwoordelijk voor alle geldende belastingen. Wij brengen belasting in rekening wanneer dat verplicht is. Sommige landen hebben verplichte lokale wetten met betrekking tot je annuleringsrechten en deze paragraaf heeft geen enkele gevolgen voor deze wetten.

Geen restitutie. Je kunt je Betaalde account bij Dropbox op elk moment opzeggen. Restituties worden alleen toegekend als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers in de EU hebben bijvoorbeeld het recht om het abonnement op hun Betaalde account op te zeggen binnen 14 dagen na het registreren voor, upgraden naar of verlengen van een Betaald account.

Downgrades. Je Betaalde account blijft actief totdat je het opzegt of totdat het in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt beëindigd. Als je niet op tijd betaalt voor je Betaalde account, behouden we ons het recht voor om het account op te schorten of om je opslagruimte terug te brengen naar het niveau van een gratis account.

Wijzigingen. We kunnen de huidige prijzen wijzigen, maar we zullen je van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen via het e-mailadres dat bij je account hoort.
Dropbox-teams
E-mailadres. Als je je bij Dropbox registreert met een e-mailadres van het bedrijf waarvoor je werkt, kan je werkgever eventueel je gebruik van Dropbox blokkeren. Je kunt overstappen op een account van een Dropbox-team (bijvoorbeeld een Dropbox Business- of Dropbox Education-account), of een persoonlijk e-mailadres koppelen aan je Dropbox-account.

Dropbox-teams gebruiken. Als je lid wordt van een Dropbox-team, moet je dit gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en het beleid van je organisatie. Dropbox-teamaccounts vallen onder controle van je organisatie. Je beheerders kunnen mogelijk toegang krijgen tot de gegevens in het account van je Dropbox-team en deze openbaar maken, beperken of verwijderen. Ze kunnen mogelijk ook je toegang tot het account van een Dropbox-team beperken of beëindigen. Als je een bestaand Dropbox-account deel laat uitmaken van een Dropbox-team, kunnen je beheerders later mogelijk verhinderen dat je je account loskoppelt van het Dropbox-team.
Beëindiging
Je kunt op elk moment het gebruik van onze Services stopzetten. We behouden ons het recht voor om je toegang tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te beëindigen als:

(a) je in strijd handelt met deze Voorwaarden,

(b) je de Services gebruikt op een manier die een reëel risico zou veroorzaken op schade of verlies voor ons of andere gebruikers, of

(c) als je geen Betaald account hebt en gedurende 12 opeenvolgende maanden onze Services niet hebt gebruikt.

We stellen je hiervan binnen redelijke termijn van tevoren op de hoogte via het e-mailadres dat bij je account hoort, zodat je gepaste actie kunt ondernemen om de situatie te herstellen en je de gelegenheid krijgt om je Spullen vanaf onze Services te exporteren. Mocht je na een dergelijke kennisgeving niet de gevraagde stappen ondernemen, dan beëindigen of schorsen we je toegang tot de Services.

We sturen geen kennisgeving vóór beëindiging wanneer:

(a) er sprake is van een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden,

(b) we hierdoor wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld of we niet meer de Services aan andere gebruikers kunnen leveren, of

(c) dit wettelijk verboden is.
Beëindiging van Services
We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden waarbij er sprake is van overmacht voor Dropbox of om aan een wettelijke vereiste te voldoen. Mochten we dit doen, dan waarschuwen we je op redelijke termijn van tevoren zodat je je Spullen vanaf onze systemen kunt exporteren. Wanneer we onze Services op deze manier beëindigen vóór het aflopen van een vaste of minimumtermijn waarvoor je ons hebt betaald, dan betalen we je het deel van het bedrag terug waarvoor je nog geen Services hebt ontvangen.
Services ‘IN DE HUIDIGE STAAT’
We streven ernaar fantastische Services aan te bieden, maar er zijn natuurlijk zaken die we niet kunnen garanderen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, NIET EXPLICIET EN NIET IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICES. DE SERVICES WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’. WE WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING VAN DE HAND. Op sommige locaties zijn het soort vrijwaringen in deze paragraaf niet toegestaan. Daarom zijn ze misschien niet op jou van toepassing.
Beperking van aansprakelijkheid
WE BEPERKEN OF SLUITEN GEEN AANPRAKELIJKHEID UIT JEGENS JOU INDIEN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE VAN DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICES. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE TYPEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WE JEGENS JOU ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERLIEZEN EN SCHADE DIE REDELIJKERWIJS EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT ZIJN VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VAARDIGHEID DOOR ONS OF HET SCHENDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN OPGEHEVEN OF BEPERKT DOOR EEN CONTRACT OF OVEREENKOMST.

IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

i. ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF

ii. ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET JURIDISCHE VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DROPBOX OF DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGN ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

WANNEER JE DE SERVICES GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEN OF VOOR DOORVERKOOP, ZIJN DROPBOX, DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN DROPBOX AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF ZAKELIJKE KANSEN. DROPBOX EN DE AAN DROPBOX GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, NOCH ONLINE NOCH OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SERVICES.

BEHALVE DE TYPEN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE WE WETTELIJK GEZIEN NIET KUNNEN BEPERKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DEZE SECTIE), BEPERKEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TOT $ 20 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR JE HUIDIGE ABONNEMENT BIJ DROPBOX, WAARBIJ HET HOOGSTE BEDRAG GELDT.
Geschillen oplossen
Laten we eerst proberen het geschil samen op te lossen. We willen eventuele problemen die we met je hebben, oplossen zonder een officiële juridische procedure aan te spannen. Je gaat ermee akkoord dat je, voordat je een vordering instelt, eerst probeert het geschil informeel op te lossen via dispute-notice@dropbox.com. Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door via e-mail contact met je op te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na de kennisgeving is opgelost, hebben jij en Dropbox het recht een formele procedure aan te spannen.

Bevoegde rechtbank voor geschillen. Jij en Dropbox komen overeen dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services zullen worden behandeld door de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (in de Amerikaanse staat Californië), met voorbehoud van de onderstaande bepalingen over verplichte arbitrage. Jij en Dropbox stemmen in met de locatie en de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. Als je in een land woont (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) met wetten die consumenten het recht geven geschillen voor te leggen aan een lokale rechtbank, dan heeft deze paragraaf geen gevolgen voor die vereisten.
ALS JE EEN INWONER VAN DE VERENIGDE STATEN BENT, GA JE OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN OVER VERPLICHTE ARBITRAGE:
We gaan beiden akkoord met arbitrage. Jij en Dropbox komen overeen alle vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services op te lossen via definitieve en bindende arbitrage door een enkele arbiter, behalve zoals onderstaand uiteengezet onder Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Dit geldt ook voor geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie of toepassing van deze ‘Bepalingen voor verplichte arbitrage’, waaronder de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid hiervan.

Opt-out van de overeenkomst tot arbitrage. Je kunt deze overeenkomst tot arbitrage afwijzen door hier te klikken en binnen 30 dagen na de eerste registratie van je account het opt-outformulier in te dienen. Als je echter akkoord bent gegaan met een eerdere versie van deze Overeenkomst die je het recht gaf tot het afwijzen van arbitrage, blijft je vorige keuze voor al dan niet afwijzen bindend.

Arbitrageprocedures. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens haar Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage vindt plaatst in de county van de Verenigde Staten waar je woont of werkt, in San Francisco (Californië, Verenigde Staten) of op elke andere locatie die we overeenkomen.

Arbitragevergoedingen en -incentives. Op de betaling van alle arbitragevergoedingen zijn de regels van de AAA van kracht. Voor alle vorderingen van minder dan $ 75.000 betaalt Dropbox de arbitragevergoedingen voor individuele arbitrage. Als je een arbitraal vonnis krijgt dat gunstiger is dan elk aanbod dat wij doen om aan de vordering tegemoet te komen, zullen we je $ 1000 boven op het in het vonnis toegewezen bedrag betalen. Dropbox vraagt bij arbitrage niet om vergoeding van honoraria voor en kosten van juridische bijstand, tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering buitensporig is.

Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage. Jij en Dropbox mogen vorderingen, indien deze in aanmerking komen, instellen bij de Small Claims Court van San Francisco (in de Amerikaanse staat Californië) of van de county in de Verenigde Staten waar je woont of werkt. Beide partijen mogen een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld rechten op handelsmerken, handelsgeheimen, copyright of octrooien) te stoppen, zonder eerst te moeten deelnemen aan arbitrage of aan de procedure voor informele geschillenoplossing zoals die hierboven wordt omschreven. Wanneer blijkt dat de Overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is op jou of je vordering, ga je akkoord met de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County (Californië, VS) voor het beslechten van je eis.

GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN. Je mag geschillen met ons uitsluitend oplossen op individuele basis en je mag geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de volledige inhoud van deze sectie ‘Bepalingen voor verplichte arbitrage’ nietig.
Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Californië (V.S.) van toepassing met uitzondering van het principe van conflicterende wetgeving. In sommige landen (inclusief die in de Europese Unie) is het wettelijk verplicht om lokale wetgeving in het land van de consument toe te passen op overeenkomsten. Deze paragraaf heeft geen gevolgen voor die wettelijke verplichting.
Gehele overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Dropbox met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor derden als begunstigden.
Afstanddoening, scheidbaarheid en overdracht
Als Dropbox een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Dropbox afstand doet van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. Je mag geen enkel recht krachtens deze Voorwaarden overdragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Dropbox mag zijn rechten overdragen aan aan Dropbox gelieerde ondernemingen of dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de Services verbonden bedrijven.
Wijzigingen
We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,

(b) nieuwe voorschriften, of

(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor je gebruik van de Services of je wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we je hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, of via een melding in het product. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan jou in werking treden.

Mocht je niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we je je account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Waar van toepassing krijg je van ons een terugbetaling naar rato gebaseerd op de bedragen die je vooraf voor de Services hebt betaald, en de annuleringsdatum van je account. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.

Moreval - logo